دوره 2، شماره 1 - ( 6-1401 )                   جلد 2 شماره 1 صفحات 73-31 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

طباطبایی سید محمد، پور امامی مرضیه، افتخاری کریم. رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ و روﺳﻴﻪ در آﺳﻴﺎی ﻣﺮﻛﺰی و ﻗﻔﻘﺎز و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای. مطالعات سیاست بین الملل 1401; 2 (1) :73-31

URL: http://ipsj.iauh.ac.ir/article-1-27-fa.html


دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
چکیده:   (100 مشاهده)
     ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎی ﻣﺮﻛﺰی و ﻗﻔﻘﺎز ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ازﺑﻜﺴﺘﺎن، ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﻗﺮﻳﺰﺳﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن در آﺳﻴﺎی ﻣﺮﻛﺰی ، و ﺳﻪ ﻛﺸﻮر ارﻣﻨﺴﺘﺎن، ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﻗﻔﻘﺎز ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎص، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎر راه ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺷﺮق و ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهای در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ دارد. ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻰ ﺷﻮروی و وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻼ ﻗﺪرﺗﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ، اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺟﻬﺎن ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ اﻣﺮﻳﻜﺎ و روﺳﻴﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﻛﺸﻮر اوﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﮋﻣﻮن ﺟﻬﺎن و دوﻣﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺮاث دار ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺮ ﻛﺪام دارای ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻀﺎد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺤﺮانﻫﺎﻳﻰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻗﺎﺑﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ و روﺳﻴﻪ ﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ آن ﻣﻰﭘﺮدازد ﺑﻌﺪ از ﻳﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در آﺳﻴﺎی ﻣﺮﻛﺰی و ﻗﻔﻘﺎز ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻰ ﺳﻌﻰ در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در راس آﻧﻬﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ و روﺳﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎاﻣﻨﻰ را در آﺳﻴﺎی ﻣﺮﻛﺰی و ﻗﻔﻘﺎز ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
متن کامل [PDF 737 kb]   (37 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/12/22 | پذیرش: 1401/6/1 | انتشار: 1401/6/1

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات سیاست بین الملل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | International Politics Studies Journal (IPSJ)

Designed & Developed by : Yektaweb