مجله مطالعات سیاست بین الملل- اخبار نشریه
اخذ مجوز انتشار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی مطالعات سیاست بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رأی بیست و ششمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ موافقت شده است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات سیاست بین الملل:
http://ipsj.iauh.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب