مجله مطالعات سیاست بین الملل- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/18 | 

فصلنامه علمی مطالعات سیاست بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رأی بیست و ششمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸موافقت شده است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات سیاست بین الملل:
http://ipsj.iauh.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب